ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกอยู่อย่างสม่ำเสมอในตลอดช่วงระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ป่าประเทศไทยทั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์และนอกเขตอนุรักษ์มีอัตราการทำลายสูง เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในวงกว้างและต่อเนื่อง อีกทั้งในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนเพิ่มมากขึ้นยิ่งทำให้การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าในอดีต ดังนั้นการจัดทำข้อมูลการศึกษาพรรณไม้ร่วมกับการเก็บรักษาเมล็ดเพื่อการอนุรักษ์ระยะยาว ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ให้กับประเทศ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยรักษาพันธุกรรมของพืชไว้ได้ แต่เนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลเสียต่อคุณภาพเมล็ดในการเก็บรักษา จึงมีแนวคิดในการเก็บรักษาเมล็ดในสภาพเยือกแข็งและการลดความชื้นในเมล็ดให้ต่ำลง เพื่อเป็นการลดอัตราการหายใจหรือหยุดกระบวนการทำงานภายในเมล็ด ทำให้ความเสื่อมของเมล็ดเกิดได้ช้าลง