ไบโอเทค ร่วมงานมหกรรมวิทย์ ชู National Biobank หวังสร้างเด็กไทย หัวใจอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

Author By: admin
Updated on : Aug. 9, 2020, 9:51 p.m.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2561 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในปีนี้ไบโอเทคนำ ธนาคารแห่งชีวิต หรือ National Biobank ไปร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนไทย เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลาย นำไปสู่การปกป้องทรัพยากรชีวภาพของไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง National Biobank คือ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพที่ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ยีนของสิ่งมีชีวิต และข้อมูลสิ่งมีชีวิต มีการควบคุมคุณภาพของวัสดุชีวภาพที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และรักษาให้เซลล์คงสภาพมีชีวิตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการประหยัดพื้นที่และแรงงานในการดูแลเก็บรักษา จึงลดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการรับฝากและเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์จากภัยธรรมชาติของทรัพยากรชีวภาพอีกด้วย โดยกิจกรรมนอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ National Bioabank แล้ว ยังฝึกให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการแยกชนิดของทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ รวมถึงสามารถบอกถึงการนำเอาทรัพยากรชีวภาพเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อาหาร เกษตร การแพทย์ เป็นต้น