ไบโอเทค สวทช. จับมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชใน Biobank

Author By: admin
Updated on : Aug. 9, 2020, 9:51 p.m.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ไบโอเทค สวทช. และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชเหล่านี้ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) ในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ คุณรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานลงนาม ประเทศไทยมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะด้านพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พื้นที่ป่าที่ลดลง ทำให้การอนุรักษ์ทั้งในระดับชนิดและระดับพันธุกรรมพืชทวีความสำคัญขึ้นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคต ดังนั้นการจำแนกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทสำคัญที่จะดำรงทรัพยากรนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ความร่วมมือดังกล่าวจะดำเนินการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะพืชกลุ่มสมุนไพร ในสภาพปลอดเชื้อ ภายในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมหรือ DNA Barcode เพื่อใช้ร่วมกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ในการจำแนกพันธุ์พืชที่มีความแม่นยำสูงเพื่อรองรับการนำพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์