ไบโอเทค ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัด Seed Banking Workshop

Author By: admin
Updated on : Aug. 9, 2020, 9:52 p.m.

ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. และ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการเมล็ดพันธุ์พืชก่อนการนำเข้าจัดเก็บในธนาคารเมล็ดพันธุ์และเพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมพืชในระยะยาวอย่างยั่งยืน มีวิธีจัดการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม การฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Millennium Seed Bank, Royal Botanic Garden, Kew, สหราชอาณาจักร เป็นวิทยากร อาทิ Dr.Kate Hardwick Ms.Lucy Taylor และ Ms.Alice di Sacco โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากเครือข่ายธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 16 หน่วยงาน รวม 26 คน